5 Vyvolená

5 etapa Vyvolená

(objavená – neobjavená?)

Dynamika vývinu dievčat 4.-VŠ tr. vek.kat.18-25 rokov

 

Východisko

Starý svet (súčasný svet a jeho kultúra, to, čo vplýva na dievča): Súčasná kultúra odcudzuje ženu jej vnútornej potrebe a poslaniu byť matkou a láskou „vyhrievať“ domáce prostredie. Viac sa oceňuje sebarealizácia, ekonomický prínos zamestnanej ženy ale aj jej prínos na kultúrno-spoločenskom poli. Mnohé ženy chcú nahradiť chýbajúce hrdinstvo mužov sebazničujúcim prebraním ich úloh.

Ďalšie prvky: Svet vníma podľa toho, či má alebo nemá perspektívny vzťah s mužom, či zažila sklamanie alebo sa rozhoduje pre zasvätený život, nútenie ku kompromisom v zamestnaní, nepriaznivé podmienky pre život mladej ženy (odďaľovanie rozhodnutia o spoločnom živote a dieťati počas VŠ), nedoceňovanie spoločenskej angažovanosti, chaotický, inštrumentalizovaný a vykorisťovaný svet (podľa mužských modelov), sprostredkovaný médiami (kritériá „normálnosti“), pohľad na ženu ako na spotrebný tovar, hračku alebo slúžku (využívanie), falošné modely „realizovaných“ žien, krutý voči väčšine žien (nedocenenie), nechrániaci (nedoceňujúci) ženu a rodinu, nútiaci používať masky, kritický voči Cirkvi (ohrozenie slobody), individualistické prostredie, preorganizovaný,

Rodina: doma je generačný konflikt, rodičia v kríze stredného veku, vo vzťahu k rodičom sú samostatnejšie ako chlapci, uprednostňuje byť dlhodobejšie mimo domu, mení sa vzťah k rodičom (vnútorná autonómnosť), menej sa angažujú v domácich prácach,

Dievča: nové objavy z priamej konfrontácie so svetom vnášajú do jej sveta hodnôt protirečenia (zamestnanie, prostredie, zodpovednosť), postupné vnútorné upokojovanie sa, cieľavedome hľadá istotu, zažíva skúsenosť (ne)záujmu zo strany muža, prehlbuje umenie (zábrany) komunikovať s ním, dôležitou  osobou je priateľka (zdieľanie sa s vecami, ktoré prežíva), dôležitá je možnosť komunikovať s mužom a vzťah s ním (strach z nevydania sa, nespokojnosť v rodine), prežíva ľúbostné vzťahy, postavená pred otázku blízkej budúcnosti: štúdium a zamestnanie alebo dieťa a rodina, snaží sa stihnúť čo najviac (slobody, zaujímavého života, zahraničie…), viac času (ako v predchádzajúcej etape) si nachádza na svoj duševný a kultúrny rozvoj, stresovaná vysokými nárokmi na život, túži mať aspoň 1 dieťa (ďalšie často chápe ako ohrozenie, lebo chce mať určitý komfort),

Viera: jej duchovný život sa racionalizuje (zjednodušuje si vieru, hľadá súlad), uvoľňuje sa napätie medzi  ňou a svetom (tolerancia), v náboženskej praxi prichádza ľahostajnosť (sekularizácia) a pocit malého dopadu viery na praktický život („súkromnícke“ náboženstvo), strata zmyslu pre duchovný život (necitlivosť na posvätné), hľadajú svetské formy vitálneho vyžitia a fascinácie, vytvárajú si subjektívnu morálku (situácia, štatistika, relativizácia), viac ako chlapci cítia potrebu modlitby (až tak sa nespoliehajú na vlastné sily a schopnosti ako chlapci), potrebujú otvorene komunikovať o praktických otázkach viery a morálky, menia pohľad na mnohé podstatné náboženské otázky (necítia dostatok opory),

Skupina: dôležitý je pre ňu vzťah s priateľkou, hľadá spoločnosť seberovných, s ktorými si rozumie na ľudskej úrovni (nemajúci vzťah, majúci známosť, manželia), ťažšie znáša pre ňu nepriaznivé porovnanie, svojím príkladom ovplyvňuje mladšie dievčatá,

Poslanie: Neprijatie na VŠ a ťažšia ekonomická situácia motivuje mnohé dievčatá ísť do zahraničia, VŠ významne vplýva na osobnosť ženy (škola im dáva rozhľad, stavia ich na úroveň muža ale ich aj dosť pomužšťuje – zameranie na výkon), neuvedomené snívanie niektorých o mužovi cudzincovi, túžba po vzťahu dôvernej lásky (ťažkosť nájsť vhodného partnera, potreba oddialiť materstvo), u mnohých strach odovzdať svoj život do rúk nespoľahlivého muža (vedia sa zabezpečiť samé), v období vážnej známosti sa jej pozornosť výrazne sústreďuje na muža, začína sa vnútorne stabilizovať, dôležitejšie sú pre ne vzťahy, cíti šancu dosiahnuť vrchol vo svojom povolaní (profesii ešte pred vydajom, po materstve je to veľmi ťažké), život ich núti prijímať konkrétne zodpovednosti, v zamestnaní sa stretá s konkurenčným bojom,

Potreby

Potrebuje dotyk s realitou života a možnosť konfrontácie, oporu, istotu a bezpečie, intimitu, priateľstvá, byť pozorne vnímaná, trpezlivosť (keď muž snov neprichádza), čakať na toho, kto objaví jej hodnotu, prítomnosť spoľahlivých a otvorených mužov – rytierov, ktorí dokážu povzbudiť „nepovšimnuté“ ženy, realizovať sa (byť užitočná), príležitosti pre možnosť darovať sa, odovzdávať sa, obetu a službu, nezištnú starostlivosť o druhých, čas na komunikáciu, uvedomujú si potrebu nájsť svoje miesto v Božom pláne na zemi (kráčať už po vlastnej životnej ceste), očakáva občasné prejavy pozornosti a vďaky (byť užitočná pre druhých), zorientovať sa a učiť sa komunikovať v novom prostredí, členstvo v skupine ľudí v podobnej životnej situácii, potreba osobného spovedníka a radcu, chvíle ticha a uvoľnenia, obnovy, 

Potreba vzbudiť:

– túžby: zosúladiť svoje hodnoty v novej životnej situácii alebo prostredí, žiť plnohodnotným životom (vnútorným aj vonkajším) aj vo svete práce, vybojovať si priestor pre duchovný život, ak má perspektívnu známosť – túžiť po dieťati a po tom, aby sa mu úplne odovzdala, resp. túžba darovať mužovi dieťa, ak nemá perspektívny vzťah, voči rastu túžby po dieťati sa podvedome bráni (potrebuje usmerniť túto túžbu smerom k službe druhým),

– predstavy: vlastná budúcnosť a miesto v Božom pláne, úloha ženy v súčasnom svete (v Cirkvi),

– dlhodobý kontext: povolanie, profesia, starostlivosť o duchovný rast a sprevádzanie druhých, orientácia v európskom kultúrno-spoločenskom kontexte,

– motívy: prehlbovať motivácie viery, obetavá a nezištná láska,

Iniciácia do: praktického života, úloh ženy v súčasnom svete, vstup do manželstva alebo zasväteného života,

Pozor! obdobie závažných rozhodnutí, ktoré ovplyvnia celý jej ďalší život, na samotu a uzavretosť, nedostatok sebaúcty a kladného sebahodnotenia, podceňovanie sa, nedostatok odvahy k originalite, predstava o ideále môže stroskotať na realite, neupadnúť do zatrpknutosti pri nemožnosti naplniť niektoré túžby (partnerský vzťah, vydaj, materstvo) lebo už vidí určité negatívne dôsledky vo vlastnom živote, ponižovanie mužov (kvôli neúspechu v láske a pod.), puntičkárstvo, vysoké nároky na druhých, zatienenie Boha vlastnými starosťami (žena potrebuje otvorenú cestu k Bohu ako k živému prameňu), brať náboženstvo len ako útechu a útočište, na nemiernu spoločenskú angažovanosť, nebezpečie pragmatizmu (napr. nepiecť ale všetko kupovať), ľahostajnosť voči druhým, spiritualizmus (odtrhnutie od života), sústredenie sa na materiálne veci (komfort), ťažkosti ženy s dieťaťom zaradiť sa do sveta práce, problém zamestnať sa,

Ciele

Nový svet (nové vzťahy): s kompetentnými osobami majúcimi morálny kredit, so vzájomným dopĺňaním sa mužov a žien (kde nechýba srdce ženy a ruky muža), s úctou voči žene (bez využívania), s kultivovanými mužmi, zaujímajúci sa o človeka s ťažkosťami, pozývajúci k spolupráci, s Cirkvou ako rodinným spoločenstvom, s bohatými ponukami pre mladších, so sprevádzaním mladších, s prioritou rodiny, s osobami presadzujúcimi spravodlivosť,

Základné  ciele:

prijať a vážiť si samú seba (v novej situácii), získať zdravé sebavedomie a povedomie vlastnej hodnoty (nielen na základe vlastných úspechov a hodnotenia okolia ale aj z prežívania vzťahov s blízkymi ľuďmi), stať sa darkyňou a živiteľkou nového života, zjednocovanie viery a života,

systematicky na sebe pracovať, nájsť spôsob komu a ako sa odovzdať, očistiť predstavu (sen) o sebe v tajomstve Kristovho utrpenia (šťastne vydatá, matka, úspešná s kariérou…), očista predstavy sebarealizácie (ako obeta a oslobodzujúca služba), jasný pohľad na vieru a schopnosť komunikovať vieru (opravdivosťou vzťahu, nie reklamným lákaním), európsky kultúrno-spoločenský rozhľad, rovnocenné partnerstvo pri spolupráci s mužom,

Schopnosti: vedieť robiť zo života náboženskú oslavu, vyberať si a čítať vhodné knihy, stávať sa darom, zvládať oddialenie možnosti materstva, prestavba denného programu pri prechode do zamestnania (udržať vnútorný život a rast), sebavýchova, prenikanie do tajomstiev mužského sveta, reálna konfrontácia s úlohami ženy v praktickom živote: uplatňovať kultúru daru, záchrana kultúry viery (zmysel pre Boha, tajomstvo, život, posvätno…), ľudského života a prírody, nevylučovanie (začleňovanie) slabších – solidarita, odstraňovanie diskriminujúcich nerovností, zosúlaďovanie rozdielov, vytváranie mravného prostredia s pravidlami (otvárať oči chlapcom, mať na nich určité nároky), stabilizovať sa vo svojom vzťahu k otcovi, kultivovaný ženský šarm, krása vnútra a vonkajšku (súlad), vyváženie mužských a ženských pohľadov a prístupov, vytvárať domov (základný symbolický svet), hospodárenie s prostriedkami, zvládať neistotu (človek nevie na čom je, nerealizuje sa predstava o manželstve), brániť sa  voči rôznym narážkam, vernosť,

mať svoj štýl (obliekania, správania sa, komunikácie s mužmi, života), kultivovať necitlivé prejavy chlapcov (aj mladších), zvládať vlastné komplexy a prejavy (ne)záujmu muža o ňu, slobodná komunikácia s mužom,   učiť sa prítomnosti, ktorá zachraňuje (otvára, oslobodzuje, neponíži) muža, citlivé sexuálne prezentovanie seba, konštruktívne (nielen únikom) reagovanie na rodinnú situáciu, vytrvalosť a dobrá organizácia času (duchovný život), začleňovanie evanjeliových hodnôt do svojho projektu života, žiť v dlhodobejších časových horizontoch, robiť rozhodnutia (prijať zrieknutie, ktoré je v každej voľbe) a preberať zodpovednosť za dôsledky, formulovať svoje presvedčenie, vytváranie posvätných momentov a ochrana posvätna, zaujímať emocionálny odstup od znepokojujúcich skutočností, brániť sa voči využívaniu, vychovávať, prijať zmluvu s jej záväzkami a dôsledkami, zosúlaďovanie  požiadaviek vlastných a rodiny, samostatnosť, dávať chlapcovi možnosť snažiť sa o jej priazeň,

Postoje: nezištnosť, štedrosť, ochota pomáhať, prijímanie zodpovedností, darovanie sa, obhajovať si a udržovať ideály v ťažkom živote (bojovať),

Zrieknutia/Obety: nepodstatné veci kvôli podstatným (vzťahu), prekonať pokušenie moci nad mužom a jeho manipulácie, nesposvätňovať seba a svoje predstavy (nezamerať sa na seba), byť videné a oceňované za všetko, „skryť sa“ a nečakať na potlesk za všetko (spokojnosť muža je odmenou), osobnej kariéry pre dobro rodiny a vzťahu,

Skúšky: je to obdobie mnohých skúšok života, či sú ich skôr prebudené túžby uskutočniteľné v reálnom živote, hľadanie partnera,

Otváranie sa /prijímanie: voči novému kolektívu, otvoriť vzťah s mužom pre aktívnu účasť na živote spoločenstiev a spoločnosti, pravdivé vzťahy, nehu, prežívanie vzťahov v Bohu, lásku Krista, hlbšie počúvanie druhých, pravdivosť pri komunikácii s mužom, vnútorný pokoj, voči nesmelým chlapcom, voči možnému partnerskému vzťahu, voči reálnemu každodennému a všednému životu, komplexnejší pohľad na veci, pre humor, pre celoživotné spoločenstvo a pre prijatie dieťaťa (resp. zasvätenie a duchovné materstvo), obetu, darovanie života,

Zatváranie sa /opúšťanie:

pred mentalitou sveta v pracovnom kolektíve (nie pre ľuďmi), pred sústredením sa na seba, pred povrchnosťou, hrubosťou, rezignáciou, apatiou, konzumným životným štýlom, uplatňovaním moci a manipulácie, pred strachom z obety, pred pretvárkou, závisťou a ohováraním, pred šírením zlých nálad, pred namyslenosťou a pohŕdaním druhými, stupňovaním konfliktov, slepým šírením konzumnej kultúry,

Vzťah k mužovi: uviesť muža do tajomstva osobného vzťahu so ženou, učiť sa poskytovať mu emocionálne naplnenie, pomáhať mu pri humanizovaní jeho ešte nekultivovanej a do jeho osobnosti neintegrovanej (nevkomponovanej) sexuality (vidieť druhú osobu a nie predstavu vlastného uspokojenia), urobiť vzťah zdrojom životnej energie, darovať mužovi dostatok slobody, taktný prístup voči mužovi (vedieť ho motivovať a inšpirovať bez poníženie a manipulácie k rastu a k „vlastným“ objavom), vychádzať spolu a vzájomne sa podporovať, aj keď spolu nechodia, neuzavrieť sa pred svetom mužov,

 

Procesy

otvorenie sa pre celoživotné spoločenstvo a pre prijatie dieťaťa (resp. zasvätenie a duchovné materstvo), obetu a nehu, darovanie života, pokojné a rozvážne prežívanie vzťahu s chlapcom (resp. samoty), rozvoj vlastnej spirituality a jej priemet do života, ustáliť si predstavu o vlastnej budúcnosti, zvládnuť obdobie konkrétnej konfrontácie človeka so životom vo svete, vytvárať si harmóniu vnútorného a vonkajšieho života, získať (upevniť si) vlastné presvedčenie odolávajúce konfrontácii s verejnou mienkou, primeraná spoločenská angažovanosť (animátorstvo, spev, služby…), podpora kultúry života v prostredí školy alebo zamestnania, zosúlaďovanie mužských a ženských prvkov vo svojom vnútornom i vonkajšom živote (aby mužské hrdinstvo neovládlo rozvíjanie materstva).

 

Dynamiky: dopĺňanie si kvalifikácie, zdokonaľovanie schopností a darov (jazyky), kultúrne podujatia (možnosť spoznať partnera na základe spoločných záujmov), osobné a skupinové rozhovory na dôležité témy praktického života, kultúrne a spoločenské formy vitálneho vyžitia, putovania prírodou, rôzne druhy služieb a pomoci, spev, starosť o niekoho, rekreačný šport, príprava rodinných a spoločenských podujatí, animácia skupín, sociálna, výchovná a evanjelizačná práca v teréne,

Skúsenosti: samoty a odpútania sa od väzieb na osoby (vnútorná samostatnosť), modlitby, v ktorej sa prekonáva determinovanosť osobami a nadobúda sa sloboda, stretnutie ženy s mužom je zázrak (Boží dar), obetovať sa, dlhšie priateľstvo s priateľkou, posvätno a tajomstvo života a spojenie ženy s ním (neprivlastniteľné posvätno, úcta), spoluúčasť žien na tomto tajomstve, prehĺbenie (opätovné objavovanie) skúsenosti: byť ženou je krásne aj napriek utrpeniam, skúsenosť harmonickej a usporiadanej rodiny, osobnejšie stretnutie s Kristom, slobodná a nezištná služba,

Objavovať: dospieť k objavu, že splodiť, nosiť a zrodiť život je to najkrajšie, čo môže žena zažiť, objavovať a prijímať samotu a sklamanie ako výzvu k slobode (dávať druhých Bohu) a nezištnej láske, možnosti plnohodnotného života v reálnych podmienkach každodennosti, uvedomovať si bohaté možnosti vplyvu na zmenu sveta, vlastnú „užitočnosť“ a presvedčenie o svojom mieste na Zemi, spôsob ako sa stávať inšpiráciou pre muža (pre jeho rast a pri premene sveta),

mužské kvality Krista a oceňovať ich u chlapcov, využívať možnosti svojho kladného vplyvu na muža i okolie, vedomie osobného poslania, radosť z domácich prác (budovanie domova), úzke spojenie Krista a Cirkvi (neoddeliteľní), kultúru (krásu) vnútorného života, stretnutie ženy s mužom ako nádherné tajomstvo (Boží dar), širšiu rodinu v príbuzenstve,

Služba: vytváranie rodinného prostredia a atmosféry, pokojné riešenie konfliktov, starostlivosť o mladších (animácia), vnímanie potrieb, záujem o druhých, misijné dobrovoľníctvo,

Symboly: hodnota ľudského tela ako základného symbolu (odmietnuť telo ako predmet), symboly spájajúce muža a ženu, vteliť sa do symbolov domova, symboly ako spoločná reč viery,

Rituály: spoločné chodenie, spoločenské podujatia, príprava rituálov pre mladých,

Slávenia: zoznámenia sa s priateľom, úspešné ukončenie školy, dospelosti, ročných období (vedieť robiť život krajším), mládežnícka liturgia,

 

Prístupy výchovno-pastoračného spoločenstva

Prístup priateľa a radcu:

–    podporovať realizáciu túžob, ktoré boli už prv prebudené (neupadnúť do zatrpknutosti) ale aj pomáhať prijímať ich nenaplnenie,

–    uviesť do praktického života,

–    osobný spovedník a radca (sprevádzanie),

–    pomoc pri sebavýchove a hodnotení seba,

–    pomoc dostávať sa nad úroveň svojich citov,

a vyzretej ženy:

–    sprevádzanie vnútorným životom a svetom ženy,

–    osobné sprevádzanie v dosahovaní kultúrnej, spoločenskej a citovej zrelosti,

–    sprevádzanie v modlitbe a v meditácii (u niektorých),

–    pomoc pri zvládaní ľúbostných vzťahov,

–    skupinu viesť k prehĺbeniu otázok života dôležitých pre rozhodovanie (štúdium – rodina, viera – vernosť partnera),

–    pozitívne oceňovanie a prejavovanie uznania,

–    dávať im možnosť zapájať sa do rôznych služieb v Cirkvi,

–    očakávajú našu odbornosť a duchovnú úroveň ,

–    pozdvihujúca spiritualita,

–    pomoc pri prekonávaní rozporu medzi životom a vierou (budovanie vnútornej jednoty),

–    dôraz na kultúru (vnútornú aj vonkajšiu krásu) slávenia sviatostí,

–    pomáhať prehlbovať chápanie spoločenského diania,

–    ponuka konkrétnych zodpovedností,

–    výchova k vernosti a zodpovednosti, ponúkať príležitosti pre objav a vyjadrenie súcitu a pochopenia voči druhým (trpiacim),

–    príležitosti pre možnosť darovať sa, odovzdávať sa, obetu a službu,

–    spätná väzba ohľadom jej ženského sebavyjadrenia (aj zo strany druhého pohlavia),

–    pomoc v silných emocionálnych stavoch (vzťahoch),

–    príležitosti na nájdenie si známosti,

–    pomoc pri prekonávaní zábran v komunikácii s mužským  svetom,

–    rozširovať jej perspektívy a predlžovať ich do budúcnosti,

–    v prípade potreby ju chrániť,

–    pokojné objavovanie vlastného povolania,

–    bohatý život viery celého spoločenstva,

–    kvalitné diskusie o otázkach viery a mravov v rámci mládežníckych skupín,

–    hĺbka života (ísť za povrch),

 

PRIDANÉ 1. november, 2013 o 14:04
Vyhľadávanie

Prihlásenie