4 Na úsvite

4 etapa Na úsvite – Vo svojich komnatách

zošľachťujúca svoje srdce, Vnútorná tvár, srdiečko, vnútorná krása, neha alebo vnútorný chlad a zameranie na seba), perlorodka, kvet, kvitnúca, potešujúca, Dynamika vývinu dievčat 2.-3. tr. 16-18 rokov

 

Východisko

Starý svet (súčasný svet a jeho kultúra, to, čo vplýva na dievča): vnímajú ho cez priateľstvo alebo samotu, žijú vo vzťahoch, ktoré všetko poznačujú, chaotický, inštrumentalizovaný a vykorisťovaný svet (podľa mužských modelov), sprostredkovaný médiami (kritériá „normálnosti“), pohľad na ženu ako na spotrebný tovar, hračku alebo slúžku (využívanie), falošné modely „realizovaných“ žien, krutý voči väčšine žien (nedocenenie), nechrániaci (nedoceňujúci) ženu a rodinu, nútiaci používať masky, kritický voči Cirkvi (ohrozenie slobody), individualistické prostredie, preorganizovaný, prefeminizované školstvo (von),

Rodina: doma je generačný konflikt, rodičia v kríze stredného veku, doma im často chýba vzor pekného vzťahu medzi mužom a ženou, vo vzťahu k rodičom sú samostatnejšie ako chlapci, rady sú mimo domu, pre vysoké nároky na vzdelanie a potrebu tráviť čas s rovesníkmi sa málo angažujú v domácich prácach,

Dievča: fyzicky sa stáva dospelou ženou, rôzna kultúrna, spoločenská a citová zrelosť, nachádza vlastné vyjadrenie svojej sexuálnej identity (resp. jej odmietnutie), vnútorná roztrieštenosť (skôr citová), lepšie sebapoznanie (cez verbalizovanie toho, čo prežíva) a postupné vnútorné upokojovanie sa, schopná trvalejších vzťahov, inštinktívne hľadá istotu, zažíva skúsenosť (ne)záujmu zo strany chlapcov, získava umenie (zábrany) komunikovať s nimi, najdôležitejšou osobou sa stáva priateľka, v prítomnosti ktorej môže pomenúvať skutočnosti, ktoré prežíva, avšak jednoznačným snom je komunikovať s  chlapcom (schopná aj na hlbšej úrovni rozprávať sa s chlapcom), ľahko sa citovo naviaže a idealizuje si chlapca, prežíva ľúbostné vzťahy, žije v krátkodobých perspektívach (nemyslí na dôsledky), strach z nevydania sa ale aj nespokojnosť v rodine robia ponuku vzťahu s dobrým chlapcom veľmi významnou, niekedy súčasne strach z vydaja i z nevydaja, vážna známosť ju uzaviera voči ostatným chlapcom (i dievčatám), spontánne skúšanie si svojej „zvodnosti“, radi komunikujú (obyčajne v úzkom obzore vlastných potrieb), ich prežívanie môže uviaznuť len na povrchných veciach, otvorenosť voči okamžitej skúsenosti, chuť dopriať a užiť si ( vyváženie stresu), uprednostňovanie provizórneho pred trvalým, časté podceňovanie seba (potreba uznania), na základe určitého sebapoznania si začínajú vytvárať predstavu vlastnej budúcnosti,

Viera: otvorenie sa voči chlapčenskému svetu obyčajne prináša pochybnosti vo viere a prehĺbi morálne problémy, zaujímajú kritický postoj k činnosti Cirkvi, nechápu jej reč, svet ich veľmi upútava svojimi ponukami (stála zaujatosť povrchnými vecami), chýba im náboženská skúsenosť, odmietajú tradičné náboženské formy (odpor), majú pocit, že náboženstvo ich odcudzuje realite, pocit malého dopadu viery na praktický život („súkromnícke“ náboženstvo), necitlivosť na posvätné, na posvätnosť života a sexuality, pokušenie sposvätňovať osobnú sféru vlastného života, hľadajú svetské formy vitálneho vyžitia a fascinácie, obava priznať sa k viere, lebo pre mnohých je kresťanská ponuka „obmedzenosťou“, subjektívna morálka (situácia, štatistika, relativizácia), strach konať morálne (výsmech), dožadujú sa oceňovania vlastnej osoby ako najvyššej hodnoty, stretnutie s Kristom je často len skupinové a málo osobné, viac ako chlapci cítia potrebu modlitby, mnohé prestávajú navštevovať bohoslužby (chýba živý vzťah k tomu, čo sa slávi), necítia potrebu pristupovať k sviatostiam (zmena pohľadu na mnohé náboženské otázky), u sprevádzaných sa objavuje radikálnosť v prežívaní viery, vrstovníkov možno „otvoriť“ pre vieru,

Skupina: najdôležitejší pre ňu býva vzťah s priateľkou ale potrebuje patriť aj do miešanej rovesníckej skupiny (prispôsobí sa mentalite skupiny), prefeminizované alebo uzavreté kresťanské skupiny, v ich očiach Cirkev nemá dostatočnú autoritu, odmietajú byrokratický aparát Cirkvi a moralizovanie (ak im bráni v autonómii), oddeľovanie Cirkvi od Kristovho tajomstva, používajú symboly, ktorými sa zaraďujú do želaných skupín (nerady verejne ukazujú náboženské symboly, lebo ich zaraďujú medzi „obmedzených“), často nerozumejú náboženským symbolom a obradom,

Poslanie: viac času venujú škole ako chlapci, dôležitejšie sú pre ne vzťahy (škola ich dosť pomužšťuje – zameranie na výkon), predstava o vlastnej budúcnosti sa obyčajne často extrémne mení (zmeny citov i okolností), ťažko chápu príčiny a dôsledky spoločenského diania, nezáujem o politiku a znechutenie z nej, sú pripravené prijať konkrétne zodpovednosti, ochotné sú ponúknuť pomoc skôr mimo domu (dobre sa cítia ako užitočné), vernosť v záväzkoch závisí od dosiahnutého úspechu alebo neúspechu (všimnutia si ich príspevku),

Potreby

Potrebuje priateľku (umožňuje pomenúvať skutočnosti, ktoré prežíva), trpezlivosť (keď muž snov neprichádza), čakať na toho, kto objaví jej hodnotu, skôr ako hľadanie budúceho partnera je dôležité poznávať mužský svet, prítomnosť spoľahlivých mužov – rytierov, orientáciu vo svete, realizovať sa (byť v niečom užitočná), uznanie, vďačnosť druhých, bohatú náboženskú skúsenosť, zažiť oslobodzovanie Kristom, príležitosti pre možnosť darovať sa, odovzdávať sa, obetu a službu, nezištnú starostlivosť o druhých, čas na komunikáciu, pomoc pri rozhodovaní sa, objektivizovanie morálky (vychádzajúc z hodnôt), potrebujú otvorene komunikovať o praktických otázkach viery a morálky, v skupine hovoriť o skutočných problémoch, autentické, neformálne a teplé ľudské vzťahy, dobrovoľná askéza, potvrdzovanie seba, posilnenie (prehĺbenie) kresťanskej identity, atmosféra dôvery v skupine, miešanú skupinu ako miesto získavania sociálnych zručností (najmä v hlbšej komunikácii s chlapcami), prostredie vyvážené na prítomnosť chlapcov i dievčat, potreba vlastnej a zo života vychádzajúcej liturgie, povzbudenie k angažovanosti, vhodné vzory,

Potreba vzbudiť:

– túžby: stať sa darom pre druhých, chrániť a rozdávať život (animovať), potešovať druhých, pomáhať, hlboko milovať, obetavá láska, rodina,

– predstavy: plný život ženy, šťastná žena, harmonická rodina, správny muž, perspektívne partnerstvo, osobný projekt života, solidárny svet,

– dlhodobý kontext: reálny „ženský“ svet, jej miesto v Božom pláne, mládežnícka skupina, spoločné stretnutia, účasť na spoločnom diele (napr. animátorstvo), kultúrny európsky kontext,

– motívy: súcit, solidárnosť, nezištnosť, život osobnej viery (z presvedčenia),

Iniciácia do: osobnej modlitby (oslava Boha, nielen prosba, osobné prežívanie), tajomstva hlbokých vzťahov, kritérií pre budovanie vzťahov, do záujmu o druhých, do sociálnych otázok sveta, do úloh ženy v súčasnom svete, do náboženských symbolov,

Pozor! nedostatok sebaúcty a kladného sebahodnotenia, na samotu a uzavretosť, na výlučné a uzavreté chodenie s chlapcom, stratu (nerozvinutie) jemnosti a nehy, zameranie na seba, obmedziť modlitbu na premýšľanie o sebe a hľadanie útechy, nedostatok času na plnohodnotný život viery, prehliadanie otázky osobného povolania a spoločenských problémov, na zvládnutie rozchodov, pokušenie moci nad mužom (zvodnosť, inteligencia… obráti sa to proti nej… tak ako sa proti mužovi obráti prílišné sebavedomie a telesnosť),

Ciele

Nový svet (nové vzťahy): So vzájomným dopĺňaním sa mužov a žien, so srdcom ženy, s úctou voči žene, s kultivovanými mužmi (vzťah k žene ako osobe), zaujímajúci sa o človeka, všímajúci si človeka s ťažkosťami, pozývajúci k spolupráci, bez využívania žien, s Cirkvou ako rodinným spoločenstvom, s bohatými ponukami pre mladších, so sprevádzaním mladších, s prioritou rodiny,

Základné  ciele:

Sebavýchova, spoznanie mužského sveta, porozumieť a prijať úlohy ženy: uplatňovať kultúru daru, záchrana kultúry viery (zmysel pre Boha, tajomstvo, život, posvätno…), ľudského života a prírody, nevylučovanie (začleňovanie) slabších – solidarita, odstraňovanie diskriminujúcich nerovností, zosúlaďovanie rozdielov, vytváranie mravného prostredia s pravidlami (otvárať oči chlapcom, mať na nich určité nároky), začať sa stabilizovať vo svojom vzťahu k otcovi, osvojiť si kultivovaný ženský šarm, krása vnútra a vonkajšku (súlad), vyváženie mužských a ženských pohľadov a prístupov,

Schopnosti: začať si vytvárať svoj štýl (obliekania, správania sa, komunikácie s chlapcami, života), správať (obliekať) sa tak, aby sa druhí cítili uvoľnení v jej prítomnosti, citlivé sexuálne prezentovanie seba, uprednostňovať prirodzenú krásu, čeliť rýchlej ceste k telesnému zblíženiu s chlapcom, rozvíjať osobné vzťahy (diskrétnosť), kultivovať necitlivé prejavy chlapcov (aj mladších), zvládať vlastné komplexy a prejavy (ne)záujmu muža o ňu, slobodná komunikácia s mužom,   spoznať pravého ochrancu ženy a odlíšiť ho od nepravých, konštruktívne (nielen únikom) reagovanie na rodinnú situáciu, vytrvalosť a dobrá organizácia času (duchovný život), začleňovanie evanjeliových hodnôt do svojho projektu života, žiť v dlhodobejších časových horizontoch (myslieť na dôsledky, skoré vzťahy a pod.), robiť rozhodnutia (prijať zrieknutie, ktoré je v každej voľbe) a preberať zodpovednosť za dôsledky, rozvaha pri výbere zážitkov, tvorivosť a originálnosť, formulovať svoje presvedčenie, vytváranie a ochrana posvätna, radostná služba v domácnosti, zaujímať emocionálny odstup od znepokojujúcich skutočností, poukazovať na mužské kvality Krista (nenechať sa unášať krásou muža – herci, vedieť pochváliť chlapca),

Postoje: citlivosť voči druhým, všímavosť, priamosť, skromnosť, byť prirodzená, nezištnosť, štedrosť, ochota pomáhať, trpezlivosť so sebou,  s najbližšími a v čakaní na „princa“ (dôvera Bohu), dať chlapcovi možnosť snažiť sa o jej priazeň, radosť z hodnôt panenstva a prekonanie narcizmu (zamerania sa na seba), rozvážnosť pri priateľstve s chlapcom a otvorenosť voči ostatným, prijímanie zodpovedností,

Zrieknutia/Obety: opúšťať nepodstatné veci kvôli podstatným, odmietať lacné telesné očakávania chlapca, odstup od ponúk sveta, prekonať pokušenie moci nad mužom a jeho manipulácie, nesposvätňovať seba a svoje predstavy (nezamerať sa na seba),

Skúšky: služby, zvládanie citových stavov, kultúrno-spoločenský rozhľad (Európa), kultivovanie hrubých prejavov chlapcov, estetizácia a „zútulňovanie“ okolia, spoločenská angažovanosť,

Otváranie sa /prijímanie: otvorenosť voči svetu rovesníkov oboch pohlaví, pre pravdivé vzťahy, nežnosť, veľkodušnosť, štedrosť, nehu, prežívanie vzťahov v Bohu, hlbšie počúvanie druhých, vnútorný pokoj, voči nesmelým chlapcom, pre vzdialenejšie perspektívy (partnerstvo, rodina, zamestnanie), kritické otváranie sa pre európsky kultúrny kontext,

Zatváranie sa /opúšťanie:  pred povrchnosťou, hrubosťou, rezignáciou, apatiou, konzumným životným štýlom, uplatňovaním moci a manipulácie, pred strachom z obety, pred pretvárkou, závisťou a ohováraním, pred šírením zlých nálad, pred namyslenosťou a pohŕdaním druhými, stupňovaním konfliktov, slepým šírením konzumnej kultúry,

Vzťah ku chlapcom: kultivovanie hrubých prejavov chlapcov (učiť ich citlivosti a rešpektovaniu ženy, klásť na prvé miesto osobu), slobodná a pravdivá komunikácia (vzájomná pomoc pri oslobodzovaní od ilúzií a strachov), interakcia medzi chlapcami a dievčatami má významný výchovný dopad,

 

Procesy

Skrášľovanie (skúzelnenie) svojho vnútorného sveta (voľba základných hodnôt) a rozvitie svojich ženských komunikačných schopností, vytváranie kultúry daru a života v rámci skupiny (čítanie, tvorivosť v príprave pokrmov, v aranžovaní prostredí, v ručných prácach, krása liturgie…), objavovanie vlastnej spirituality, ušľachtilosť a obetavosť, zosúlaďovanie mužských a ženských prvkov vo svojom vnútornom i vonkajšom živote (aby mužské hrdinstvo neovládlo rozvíjanie materstva).

Dynamiky: osobné a skupinové rozhovory a besedy na dôležité témy (prekonávanie vnútornej roztrieštenosti, prehĺbenie viery, morálne dilemy), kultúrne a spoločenské formy vitálneho vyžitia, tvorivosť, skrášľovanie sveta, putovania prírodou, rôzne druhy služieb a pomoci, spev, starosť o niekoho, rekreačný šport, príprava rodinných a spoločenských podujatí, animácia skupín,

Skúsenosti: priateľstvo s rovesníčkou: rozvíja bohatý repertoár ženských zručností tvorby vzťahov, ženské vnímanie, empatiu, podporuje ženské rozvitie a hodnotenie seba (svojej identity, nachádzať samu seba), skúsenosť spolucítenia, schopnosť lepšieho priblíženia sa k mladším dievčatám; chvíle ticha, posvätno a tajomstvo života a spojenie ženy s ním (neprivlastniteľné posvätno, úcta), spoluúčasť žien na tomto tajomstve, kladné hodnotenie tajomstva osobnej skúsenosti utrpenia (depresie), dospieť k prehĺbeniu skúsenosti: byť ženou je krásne, skúsenosť harmonickej a usporiadanej rodiny, z ľudskej dimenzie Krista prechádzať do Tajomstva Boha (viery), oslobodzujúce a osobnejšie stretnutie s Kristom, služba (neponižujúca, vznešená),

Objavovať: hodnoty vnútorného panenstva (lásky), mužské kvality Krista a oceňovať ich u chlapcov, objavovať a uvedomovať si možnosti svojho vplyvu na muža i okolie, vedomie osobného poslania, radosť z domácich prác (budovanie domova), úzke spojenie Krista a Cirkvi (neoddeliteľní), kultúru (krásu) vnútorného života a zduchovňovať (spiritualizovať) ňou prostredie, stretnutie ženy s mužom ako nádherné tajomstvo (Boží dar), hodnoty zasvätenia sa Bohu,

Služba: vnímanie potrieb, záujem o druhých (najmä uzavretých), skultúrňovanie a zduchovňovanie prostredia,

Symboly: osobného vzťahu a priateľstva, hodnota ľudského tela ako základného symbolu (odmietnuť telo ako predmet), symbol ako výraz identity a začlenenia, vteliť sa do symbolov domova, symboly ako spoločná reč viery,

Rituály: objavovanie starých slovanských rituálov a ich prispôsobovanie súčasným podmienkam, spoločné stretanie, stolovanie, začleňovanie medzi dospelých,

Slávenia: obdobia panenstva, stretnutia s chlapcami, dospelosti, ročných období (vedieť robiť život krajším), mládežnícka liturgia,

 

Prístupy výchovno-pastoračného spoločenstva

Prístup nezištného otca a vyzretej ženy:

–    sprevádzanie vnútorným životom a svetom ženy,

–    osobné sprevádzanie v dosahovaní kultúrnej, spoločenskej a citovej zrelosti,

–    osobný spovedník a radca,

–    sprevádzanie v modlitbe a v meditácii,

–    pomoc pri zvládaní ľúbostných vzťahov,

–    skupinu viesť k prehĺbeniu otázok života dôležitých pre rozhodovanie (štúdium – rodina, viera – vernosť partnera),

–    pozitívne oceňovanie a prejavovanie uznania,

–    pozitívne prijímať, oceňovať a odpovedať na ich kritiku Cirkvi (veľa od nej očakávajú),

–    primerané odpovede na ich otázky viery a kresťanskej morálky,

–    ponuka pozdvihujúcej spirituality (ktorá sa stáva kultúrou, strhuje a premieňa prostredie),

–    pomoc pri prekonávaní rozporu medzi životom a vierou (budovanie vnútornej jednoty),

–    dôraz na kultúru (vnútornú aj vonkajšiu krásu) slávenia sviatostí,

–    pomáhať prehlbovať chápanie spoločenského diania,

–    ponuka konkrétnych zodpovedností,

–    výchova k vernosti a zodpovednosti,

–    ponúkať príležitosti pre objav a vyjadrenie súcitu a pochopenia voči druhým (trpiacim),

–    príležitosti pre možnosť darovať sa, odovzdávať sa, obetu a službu,

–    možnosť stretnúť sa aj v miešaných spoločenstvách s charakternými chlapcami,

–    spätná väzba ohľadom jej ženského sebavyjadrenia (aj zo strany druhého pohlavia),

–    pomoc v silných emocionálnych stavoch (vzťahoch),

–    pomoc pri hľadaní istoty,

–    pomoc pri prekonávaní zábran v komunikácii s mužským  svetom,

–    rozširovať jej perspektívy a predlžovať ich do budúcnosti,

–    chrániť ju pred ohrozením,

–    pokojné objavovanie vlastného povolania,

–    bohatý život viery celého spoločenstva,

–    prejavy uznania,

–    hĺbka života (ísť za povrch),

–    ponuku dobrých kníh (čítanie),

–    kvalitné prednášky a obnovy,

 

 

 

PRIDANÉ 1. november, 2013 o 14:02
Vyhľadávanie

Prihlásenie