3 Pred zrkadlom

3 etapa Pred zrkadlom

(Modelka, prestavujúca sa svetu) videná, obdivovaná, vítaná, očakávaná, porovnávajúca sa,

Dynamika vývinu dievčat 9.-1. tr. vek.kat.14-16 rokov

Východisko

Starý svet (súčasný svet a jeho kultúra, to, čo vplýva na dievča): vnímajú ho cez skupinu, obdivujúci niektoré ženy, ponuka modelov, blízke okolie, ktoré ju vidí, pozoruje a posudzuje, ona v centre, chaotický, inštrumentalizovaný  a vykorisťovaný svet (podľa mužských modelov), pohľad na ženu ako na spotrebný tovar (telesný pôžitok muža), falošné modely „realizovaných“ žien, sprostredkovaný médiami (kritériá „normálnosti“), robiaci zo ženy hračku, vytláčajúci na okraj ženy, ktoré nespĺňajú kritériá modelky, nútiaci používať masky, nechrániaci ženu a rodinu, preorganizovaný, prefeminizované školstvo,

Rodina: trápia sa kvôli zlým vzťahom v rodine, doma generačný konflikt, veľmi ich poznačuje vzťah s otcom,

Dievča: Pokračuje  telesný rast a vývin primárnych a sekundárnych pohlavných znakov, veľká vitalita, bláznivosť, naivnosť, nestálosť, pohodlnosť, „fajnovosť“, niektoré si osvojujú chlapčenské spôsoby (myslenie, cítenie), nekritickosť v určitých veciach (napr. oblečenie), logika smerujúca ku vzťahu, záujem o zovňajšok tela (predstava ideálu, komplexy menejcennosti), túžba byť videná, obdivovaná, žiadaná najmä v skupine, chcú sa odlišovať a byť samé sebou, nedostatok sebapoznania (kolísanie medzi preceňovaním sa a podceňovaním sa), posudzujú a hodnotia druhých (a tak sa aj samé cítia), vedie ich romantická túžba poznávať muža, súčasťou ich vnútorného sveta (identity) sa stávajú určité osoby  (vzťahy), snom je komunikovať s chlapcom, začínajú vyjadrovať svoje komplikované vnútro (s ťažkosťami), prechod do nového prostredia im pomáha v slobodnejšom nachádzaní seba (sexuálne prezentovanie sa), ovplyvňuje ich prostredie (najmä svet hudby), hľadajú intimitu, osamostatňujú sa v názoroch, tvoria si vlastný rebríček hodnôt, začínajú zdôvodňovať svoje reakcie, dožadujú sa priamych skúseností, voči dospelým sú rezervované, odmietajú autoritatívne prístupy, autoritami sa pre nich stávajú sebarealizované osoby, z hľadiska školy je to pre nich záťažové obdobie,

Viera: nedostatok vnútornej jednoty, konkrétne udalosti ich podnecujú uvažovať o zmysle života, Boh a Ježiš sú pre ne vzdialení, prístup k nim je egocentrický (útecha), vzťah k viere je ovplyvňovaný skupinou, otázka viery je v bode zlomu, vzťah k Cirkvi je ľahostajný alebo kritický (najmä na cirkevných školách), morálne kritériá si subjektivizujú (pozitívny je vznik presvedčenia), vnútorné konflikty riešia často chaoticky, vážia si niektoré evanjeliové hodnoty (autentickosť, slobodu, lásku, solidaritu, spravodlivosť…), ťažko ich sami uplatňujú (najmä v osobnom chaose), náboženské rituály sú pre ne kultúrne vzdialené a nepochopiteľné, časť pristupuje k sviatosti birmovania (málo disponované), opustenie náboženskej praxe,

Skupina: krehká identita a citová nestálosť ich pobáda hľadať spoločnosť druhých, v skupine sa cítia dôležité, nachádzajú priateľstvo, intimitu a istotu, ale chýba odvaha hovoriť o hlbších osobných problémoch, (začínajú uprednostňovať miešané skupiny), konformný tlak obmedzuje ich slobodu, neuvedomujú si ešte spoločenskú dimenziu viery, obliekaním a správaním sa snažia zaradiť medzi dospelých,

Poslanie: ťažké je vytvoriť si osobný projekt (obyčajne nemajú ani potuchy o tom, ako sa bude vyvíjať ich životný osud), volia si školu, chýba im spoločenská aj sociálna citlivosť, s nesením zodpovednosti sa spája neistota a strach, ešte nedospeli k nezištnosti, u niektorých sa objavuje túžba robiť niečo pre druhých,

Potreby

Potrebuje: počuť a pocítiť radosť a obdiv druhých voči nej (najmä otec by to mal vedieť), prítomnosť otca (spoľahlivého muža – rytiera), ktorý ju chráni vzhľadom na jej „naivnosť“ (nepredvída), kontakt s chlapčenským svetom, odskúšavanie si svojej schopnosti upútať pozornosť muža, mamine kompetentné rady (nie nevysvetlené zákazy), priateľku (možno sa pri nej slobodne vyrozprávať a prejaviť svoje city), skupinu dobrých spoločníkov, čas na komunikáciu a priestor na vyjašenie, skúsenosť harmonickej a usporiadanej rodiny, postupne si uvedomiť vlastný narcizmus (zatočenia sa do seba), byť akceptovaná, prijímaná, uznávaná, mať rodinné hniezdo, dostať primerané odpovede na svoje problémy (svedomie), objektivizovanie morálnych kritérií, v skupine je potrebné vytvárať podmienky pre utuženie vzťahov a hlbšie rozhovory, priestor na slobodný prejav a vyjadrovanie vlastných názorov, potrebuje patriť aj do dievčenskej skupiny (nie len zmiešanej), osobné stretnutia, prítomnosť dobrých vzorov dospelých, čítať vhodné knihy, momenty ticha a meditácie,

Potreba vzbudiť:

– túžby – motívy: chrániť a rozdávať život, potešovať druhých, pomáhať, hlboko milovať, obetavá láska, rodina,

– predstavy: harmonická žena, harmonická rodina, správny muž, perspektívne partnerstvo, osobný projekt života (náčrt), žena a darovanie,

– dlhodobý kontext: reálny  „ženský“ svet, skupina, miesto dievčaťa v Božom pláne,

Iniciácia do: nových prostredí, sveta hudby a médií, tajomstva hlbokých vzťahov, tajomstva Boha, kresťanských sviatkov a modlitby, kritériá pre budovanie vzťahov (aj s chlapcami), do sviatostí (zmierenia, birmovania, Eucharistie), vkusného obliekania, do sociálnych problémov,

Pozor! nedostatok sebaúcty a kladného sebahodnotenia,

na uzavretie sa, nekritické prijímanie komerčnej kultúry, sústredenie na vonkajšok, skoré známosti, pouličné partie, drogy, alkohol,

Záťažové situácie: prijímacie pohovory, začlenenie do nového kolektívu, internát, príchod do mesta,

 

Ciele

Nový svet (nové vzťahy): Mužov a žien, otvorenej komunkácie a stretania bez masiek, úcty voči každej osobe, s poriadkom chrániacim posvätno osoby, s úctou k Tajomstvu, s evanjeliovými hodnotami, spolupráce, s odmietaním každej nespravodlivosti, Cirkev ako živé spoločenstvo, do ktorého patrí, dynamiky, vitality a radosti zo života (bohatej emocionality), otvorený pre život a novosť, darovania,

Základné  ciele:

Jasnejšie poznanie seba, vlastných koreňov, hodnôt a životného projektu (poslania), vytvoriť si vlastný realistický ideál ženy a vzťahov, veku primerané sebavedomie (odvaha prezentovať sa) a radosť byť ženou (inou ako muž), vhodné sexuálne vyjadrenie seba, lepšie chápanie muža (bez úzkostlivosti), vytrvalosť (premáhanie náladovosti), prehlbovať osobný vzťah s Bohom, vnímať Boha cez to, čo v ich živote má hodnotu (predstava Boha), získať základné kritériá (odvodené z hodnôt) správania sa ženy v súčasnej kultúre (napr. obliekanie), vyjasniť si morálne kritériá v oblasti sexuality, prijímanie určitého poriadku a pravidiel (prekonávanie narcizmu), posilnenie morálneho svedomia, mať účasť na živote skupiny, záujem o druhých,

Schopnosti: zvládať vlastnú vitalitu a obohacovať ňou aj druhých, kritické hodnotenie kultúry, ochrana vlastných hodnôt a otváranie svojho duchovného rozmeru, vedieť sa vkusne obliekať, vedieť vhodne upútať pozornosť chlapca, umenie vytvárať nové vzťahy a ich prehlbovanie (empatia, súcit), uchovávať tajomstvá, kontrolovať svoju reč (ohováranie) a zjemňovať vlastné chlapčenské prejavy, učiť sa odpúšťať a prekonávať sklon k závisti a žiarlivosti, kontrolovať vlastné afektovanie a vnucovanie sa do pozornosti, zmysel pre pochopenie druhých, zmysel pre starosť o domácnosť (prekonávať lenivosť), nezištnosť, niesť zodpovednosť, rozvíjanie kultúry spoločného života (bývania, stolovania…), znášať určité chvíle samoty, spoločenské správanie,

Postoje: obozretnosť vo vzťahu ku kultúre i voči konkrétnym osobám, žičlivosť vo vzťahu k druhým dievčatám, vďačnosť, nezištnosť, kladný vzťah k materstvu, zodpovednosť za druhého,

Zrieknutia/Obety: vytvárať si odstup od sveta a jeho ponúk (vnútorná sloboda), prekonať pokušenie moci nad mužom a jeho manipulácie (?), narcizmu, byť centrom,

Skúšky: pozorné čítanie kultúry, všímanie si druhých, prezentovanie sa, sebaovládanie, služba,

Otváranie sa /prijímanie: otvorenie sa pre vlastnú vitalitu, pre nové vzťahy, pre priateľstvo (dôverný vzťah), pre lásku, nežnosť, službu, obetu, veľkodušnosť a štedrosť, osobné stretanie s Bohom (Tajomstvom),

Zatváranie sa /opúšťanie: pred banalizáciou vecí a života, pred ohrozujúcimi spoločnosťami (sekty, partie, hnutia, bary, diskotéky…), pred mýliacimi kultúrnymi vplyvmi, pred konzumným prístupom k životu, pred uplatňovaním moci a manipulácie, pred strachom z obety, pred pretvárkou, závisťou a ohováraním, pred šírením zlých nálad, pred namyslenosťou a pohŕdaním druhými, afektovaním, egocentrizmom,

Vzťah ku chlapcom: rozvážnosť, vzájomné poznávanie sa v skupinách, vhodné je striedať neformálne a formálne (tematické) stretnutia, interakcia medzi chlapcami a dievčatami začína mať veľmi významný výchovný dopad (umením ženy je schopnosť prebudiť a podporiť v mužovi nie vášeň, ale pravé hrdinstvo, odvahu, obetavosť, napr. určením mét, prijatím a dôverou), pokojne sa vyrovnať s prejavmi sympatie chlapcov,

Procesy

Rozhodujúcou je pre ňu voľba partie (a animátorka skupiny). Dôležité je, aby si vytvorila základnú predstavu o tom, akou ženou bude (základné kritériá), otvárala svoj vnútorný svet najbližším (nebola zahľadená do seba), pripravovala sa na život (učením i prakticky), začala sa orientovať v „mužskom“ svete a našla osobný vzťah s Bohom..

 

Dynamiky: rozhovory, spev, tanec, návštevy rodín a nových prostredí, odskúšavanie si rôznych rôl, rekreačný šport, pobyt v prírode, starosť o niekoho, piecť, variť, umelecká činnosť, príprava rodinných a spoločenských podujatí, spoločné činnosti a služby,

Skúsenosti: byť ženou je krásne (vlastnej hodnoty), posvätno a tajomstvo života a spojenie ženy s ním, (neprivlastniteľné posvätno, úcta), spoluúčasť žien na tomto tajomstve (hĺbka vzťahu, Mária a Alžbeta), kladné hodnotenie tajomstva osobnej skúsenosti utrpenia (depresie), odskúšavanie si svojich citových prejavov voči skupine i chlapcom, uvedomovanie si, že potrebuje byť chránená, evanjeliových hodnôt,

Objavovať: svoju vlastnú krásu, bohatú paletu možností darovať sa, hodnoty panenstva (čaro panny je v tom, ak sa dokáže radostne darovať druhým skôr ako sa zaľúbi, Mária), odlišnosť ale aj vzájomnosť muža a ženy, posvätno plodenia, objavovať a uvedomovať si možnosti svojho vplyvu na muža i okolie, vzťah k domácim prácam, objaviť ako evanjeliové hodnoty: autentickosť (pravdivosť), slobodu, lásku, solidaritu, spravodlivosť, krásu liturgie,

Služba: pomoc v domácnosti, pomoc rovesníčkam, spev, starosť o estetiku prostredí, zodpovednosť za niečo (niekoho), pomoc v animácii,

Symboly: ženskosti, telo ako základný symbol a výraz identity, spoločenstva, rodiny, viery, v liturgii,

Rituály: prezentovanie sa, vstup do nových prostredí, sviatosť birmovania,

Slávenia: stretnutia, malé spoločenské podujatia a oslavy, osobné sviatky slávené v rámci skupiny,

 

Prístupy výchovno-pastoračného spoločenstva

Prístup priateľky (model sympatickej mladej ženy):

–  uvádzanie do vnútorného života a sveta ženy,

–  čas na osobné stretnutie, úctivý prístup a rešpektovanie ich osoby (slobody), taktne hovoriť o delikátnych veciach,

–  ponuka krásnej a pozdvihujúcej spirituality (priblížiť Boha a Ježiša nie sladkými formami pobožností),

–  otváranie hlbších tém na stretnutiach skupiny,

–  pomoc pri prekonávaní rozporu medzi životom a vierou (budovanie vnútornej jednoty),

–  povzbudzovanie a podpora neistých,

–  pomoc, aby sa stávali samé sebou (nie zrkadlom),

–  pomoc pri vytváraní a vyjadrovaní vlastných názorov (z hľadiska hodnôt, predstavy o láske),

–  pomoc pre pozitívne spracovanie rôznych skúseností,

–  pomoc pri snahe chápať chlapcov (mužov),

–  pomoc pri voľbe školy a prechode na novú školu,

–  pomoc pri riešení rodinných a generačných konfliktov,

–  pomoc pri nesení zodpovedností,

–  ponúkať príležitosti pre objav a vyjadrenie súcitu a pochopenia voči druhým (trpiacim),

–  príležitosti pre možnosť darovať sa, odovzdávať sa, obetu a službu,

–  možnosť stretnúť sa aj v miešaných spoločenstvách s charakternými chlapcami,

–  vytvárať atraktívne výchovné spoločenstvo,

–  ponúknuť vhodné knihy,

 

PRIDANÉ 1. november, 2013 o 14:00
Vyhľadávanie

Prihlásenie