2 Na hojdačke

2 etapa Na hojdačke

vstupujúca do tajomstva Života a vlastnej premeny

Dynamika vývinu dievčat 7.-8. tr. vek.kat.12-14 rokov

 

Východisko

Starý svet (súčasný svet a jeho kultúra, to, čo vplýva na dievča): vnímaný podľa protichodných nálad (podráždenosť – uvoľnenosť) ako ošklivý alebo krásny, často bez pochopenia voči nej, preorganizovaný, chaotický, s prevahou mužských prvkov a modelov (súťaživosť, potlačenie jemnosti), vykorisťovaný, s neľudskými mechanizmami (bez srdca), pohľad na ženu ako na spotrebný tovar (telesný pôžitok muža), falošné modely „realizovaných“ žien, sprostredkovaný médiami (kritériá „normálnosti“), žena bez dostatočnej istoty a ochrany, prefeminizované školstvo,

Rodina: neprítomnosť a nepochopenie od otca, mení sa ich vzťah k otcovi, konflikty z nepochopenia, uzavretosť voči rodičom,

Dievča: je v prudkom raste, uvedomovanie si nového stavu (menarché), sama s veľkým tajomstvom (zaoberanie sa sebou, fyzickými zmenami, banalizovanie tajomstva), pocit nepochopenia druhými, rozkolísané nálady a emocionalita, sústredenie sa do svojho vnútra, nielen poznávajú ale aj hodnotia, zažívajú chaos a hľadajú slová na vyjadrenie nových skúseností a problémov, viac čítajú, sexualita sa stáva hlavným prostriedkom ich sebapoznávania, zaujímajú sa o módu a počúvanie hudby, sú citlivejšie a romantické, písanie denníkov a stráženie tajomstiev, bývajú lenivé (nechuť a únava zo seba), objaví sa citlivé „srdiečko“ skrývajúce sa za pyšným postojom (vynucovanie si niečoho), smútkom (z končiaceho sa detstva), naivnosťou (v snívaní o mužovi), chichotavosťou (pri nestálych citoch, pri odhaľovaní tajomstiev druhých), hrubosťou,

Viera: smerovanie k osobnej viere vo veľkej miere závisí od prostredia (priatelia, skupina), pochybnosti ohľadom viery sú často prevzaté (od chlapcov, z médií), negatívne emocionálne postoje sú často vyvolané nútením alebo zlými vzťahmi, Boh sa im zdá vzdialený (mimo ich vnútra), morálne kritériá preberajú najmä z mediálneho prostredia, osvojujú si povrchné odpovede konzumnej spoločnosti (na svoje potreby), začína sa prejavovať morálny charakter (vina, pocit izolácie, neistoty, pochybností), strach zo spovede,

Skupina: seba vnímajú cez skupinu (ako ich hodnotia kamaráti), významnú úlohu u nich zohráva animátorka, spontánne si tvoria menšie dievčenské skupinky, ako skupina sú vitálne až neudržateľné, prebúdza sa záujem o vzťah s opačným pohlavím,

Poslanie: v určitých momentoch ich nezaujíma okolie, narastá volanie ulice, mnohé by chceli byť chlapcami, začiatok snívania o ideále muža („princovi“), s ťažkou úlohou prijať svoju identitu (mnohé neboli otcom ako dievčatá prijaté lebo chcel syna), stávajú sa aktívnym tvorcom (alebo ničiteľom) svojho rastu,

 

Potreby

Potrebuje: rodinnú harmóniu, potrebuje pociťovať prítomnosť vyrovnaného otca i matky (pocit bezpečia, pochopenie, citlivý a úctivý prístup), cítiť istotu otca (ktorý sa nemení podľa jej nálad), resp. aj iných, pocítiť ochranu a pochopenie – zvlášť keď sa cíti bezmocná, byť prijímaná napriek svojej nepochopiteľnosti (aby prijala svoju identitu), vidieť krásne svedectvo radostného materstva, potrebuje si zvykať na seba a učiť sa prijímať sa, pomoc pri vyjasňovaní si otázok svedomia (vina, hriech, strach z Boha, úcta voči Bohu), osobný rozhovor s kňazom, potrebuje skupinu (pocit patriť do partie), spoločníkov, začlenenie do dievčenskej skupiny, milé prijatie, chvíle posvätného ticha, pekné prostredia,

Potreba vzbudiť:

– túžby – motívy: milovať, pripraviť sa na spoločenstvo lásky, robiť radosť (prekvapenia), pomáhať, dávať sa, starostlivosť o mladších a slabších,

– predstavy: vlastná hodnota, harmonické spoločenstvo – rodina, celistvo krásna žena (nielen navonok),

– kontext: osobný vzťah, spoločný život skupiny, tajomstvo Života,

Iniciácia do: ticha, do vnútorného života ženy a jej tajomstva (posvätno osoby dievčaťa), osobnej modlitby, do čítania Evanjelií, do oslobodzujúcej praxe sviatosti zmierenia, spoločenského správania,

Pozor! menštruácia ako znamenie kliatby a trestu, potlačenie ženy v sebe, egocentrizmus (sústredenie sa na seba), nedostatok sebaúcty a kladného sebahodnotenia, zneužitie v rovesníckych partiách (núkanie sa chlapcom), neznášajú stereotypné prístupy,

Ciele

Nový svet (nové vzťahy): s prítomnosťou spoľahlivej osoby, dávajúci väčšiu istotu, ochranu, bezpečie, pochopenie a úctu voči žene, deťom, rodine a životu, otvorený pre všetkých (stretnutie osôb, účasť), solidárny (aj v utrpení), s posvätným Tajomstvom, s Kristom dávajúcim zmysel aj utrpeniu,

Základné  ciele:

osvojiť si pozitívne prijímanie situácie dievčaťa a ženy (aj panenstva ako obdobia i stavu), vhodne sa starať o svoj zovňajšok, nájsť svoj model ženy, prekonávať sklon k egocentrizmu (vynucovanie si pozornosti, pohodlnosť), stálosť v hlbších záujmoch, spoznávať a brániť vlastné hodnoty, osvojiť si objektivizované morálne kritériá (aj v oblasti sexuality), vybudovať si a  posilniť základy dospelého morálneho svedomia (ochrana života), získať záujem o osobný vzťah s Bohom, záujem a starostlivosť o druhých, širší pohľad na svet a jeho problémy,

Schopnosti: vedieť čakať, začať sa učiť zvládať svoje meniace sa nálady (smútok, precitlivelosť), prijímať utrpenie ako súčasť tajomstva života a lásky, uzobrania a sústredenia sa,

Postoje: pokojné prijímanie svojej pohlavnej identity, prijímať s úctou druhých a chrániť ich tajomstvá, vďačnosť a nezištnosť, radostná služba,

Otváranie sa (prijímanie): pre vnútorné zharmonizovanie sa s tajomstvom Života (Boha) a s ním spojenú krehkosť, zraniteľnosť, utrpenie a potrebu ochrany a bezpečia, začať rozprávať o svojom vnútornom svete a pocitoch, otvárať sa pre dialóg, vnímanie druhých, empatiu, citlivosť a jemnosť, tajomstvo, utrpenie, vnútorné tajomstvo, obdobie panenstva, začiatok dospelosti,

Zatváranie sa (opúšťanie, zrieknutia, obety): pre chlapčenské sny a prístupy k svetu, pokojne sa vyrovnávať s končiacim sa detstvom (detstvo chlapca sa nekončí automaticky, mala by vedieť, čo z jej detstva môže zostať), prekonávať prieberčivosť a náladovosť, zriekať sa prílišného upútavania pozornosti (zameranosti) na seba, žiarlivosti a závisti,

Vzťah ku chlapcom: otváranie sa pre vzájomne obohacujúcu komunikáciu, uvedomovať si odlišnosť myslenia, snaha o vzájomné chápanie,

 

Procesy

Dôležité pre ňu  je  prijímať svoju (pohlavnú) identitu, nachádzať u niekoho pochopenie a stále prijatie (aby našla mosty nad svojimi priepasťami), nachádzať jednotu a harmóniu (rovnováhu) svojho vnútorného  sveta, rozvinúť a prijímať svoju bohatú emocionalitu, nachádzať odpovede na svoje otázky v Kristovi.

Dynamiky: netradičné zážitkové formy, hľadanie významov rozprávok (princezné, ktoré sa preobliekli za chlapca), rôznymi činnosťami pestovať zmysel pre krásu, ručné práce, umelecká tvorivosť, rozhovory v skupine, pozorovanie prírody, hudba, spev, tanec, skupinový rekreačný šport, starať sa o niečo, spolupráca, atraktívne výpravy, divadlo, „adrenalínové“ aktivity,

Skúsenosti: (po  menarché si začínajú uvedomovať novú skúsenosť seba), že život je zázrak a tajomstvo (niečo úžasné), prijatia a pochopenia človekom a Bohom, ochrany, bezpečia, rovnocennosti (voči chlapcom i dospelým), starať sa o niekoho (niečo), rodinnej atmosféry,

Objavovať: vlastné potreby a možnosti ich naplnenia, rovnocenný osobný vzťah s dospelým človekom, hodnotu obdobia panenstva, rôzne spôsoby ako byť ženou, krásy ženského sveta a identity, blízkosť Boha v novom svete ich vnútra, Máriu ako dievča v ich veku, trpiaceho Krista, pozornosť Krista voči ženám (dievčatám), malé radosti,

Skúšky: ktoré prináša život, práce v domácnosti a v prírode, zvládanie zmien citových stavov a indispozícií,

Služba: v rodine (varenie, pečenie, upratovanie, malé pranie, estetika…), v kolektíve (pomoc slabším, delenie sa s vecami, ochrana mravnosti a čistoty prostredia), prekvapenia, nové služby v zmysle rituálu oddelenia, zdokonaľovanie sa v službe, robiť radosť,

Symboly: sexuálnej identity – ženskosti, základné prírodné symboly, svornosti skupiny, vnútorného života, uvedenie do kultúrnych symbolov a liturgie, (medvedík – nádej, že detstvo ešte nekončí),

Rituály a slávenia (dievčatá majú zmysel pre obdiv a chuť pre rituálny prejav): začiatku ukončovania detstva („úmrtia“), obety, smútku, prijatia medzi dospelých, víťazstva života,

stretnutia osôb,  základných momentov života a viery, zvládnutia špecifickej skúšky, zmierenia, mládežnícke slávenie Eucharistie, zavŕšenia práce, potrebujú odinfantilizovanie spoločenských podujatí,

 

Prístupy výchovno-pastoračného spoločenstva

Prístup staršej sestry (s radostne prijatou identitou ženy):

–          osobný a priateľský vzťah s animátorkou,

–          uvedenie do vnútorného života a sveta ženy,

–          osobný prístup (úcta k ich osobe, slobode, prijímanie náladovosti, vnášať pokoj do ich vnútra, počúvať ich),

–          pomôcť začleniť sa do skupiny,

–          dať možnosť otvárať sa,

–          ochrana a bezpečie, podpora, keď je v období precitlivelosti,

–          prijať novú podobu jej vzťahov k dospelým (kritickosť),

–          pomoc nachádzať cestu k naplneniu hlbokých túžob,

–          vyžadovanie určitej zodpovednosti,

–          pomoc pri snahe chápať chlapcov (mužov),

–          kladné potvrdenie ženskej identity (rozvoj jemnosti, úcty voči sebe, vedieť sa brániť) a zmierňovanie chlapčenských modelov správania a myslenia (násilne nepotláčať prípadné chlapčenské prejavy),

–          malé prekvapenia a obdarovania,

–          ponuka vhodných kníh,

–          pomoc pri vyjasňovaní si otázok svedomia (vina, hriech, strach z Boha, úcta voči Bohu),

–          taktne hovoriť o delikátnych veciach,

–          dávať priestor na realizáciu ich nápadov,

–          nesystematickosť v ponúkaných obsahoch nie je na škodu (ak osoba vychovávateľa je vnútorne jednotná),

–          nelipnúť na tom, aby nás druhí hodnotili ako schopných vychovávateľov,

 

PRIDANÉ 1. november, 2013 o 13:56
Vyhľadávanie

Prihlásenie