1 V ríši divov

1 etapa V ríši divov

(sveta, v ktorom je milovaná a voči ktorému sa otvára, ktorý skrášľuje svojím srdcom)

Dynamika vývinu dievčat 5.-6. tr. 10-12 rokov

 

Východisko

Starý svet (súčasný svet a jeho kultúra, to, čo vplýva na dievča)videný cez vzťah s rodičmi (vzťah rodičov medzi sebou) a skupinu, vábivý, pozývajúci k obdivovaniu, nie celkom bezpečný, sprostredkovaný médiami (kritériá „normálnosti“), rýchle sa meniaci, s prevahou mužských prvkov a modelov (súťaživosť, potlačenie jemnosti), preorganizovaný, chaotický, s neľudskými mechanizmami (bez srdca), vykorisťovaný svet, pohľad na ženu ako na spotrebný tovar, falošné modely „realizovaných“ žien, prefeminizované školstvo,

Rodina: málo detí v rodine (viac sa čaká chlapec), prežívajú konflikt medzi potrebou otca (vovedenie do sveta) a jeho reálnou neprítomnosťou, rodičia s nimi málo komunikujú, očakávajú starostlivosť o seba, otec nechápe svoju úlohu voči dcére,

Dievča: cítia sa chlapčensky (extrovertované), sú hravé a zvedavé (vek otázok), zakúšajú bezstarostnosť (v usporiadanej rodine), otvorené pre osobné vzťahy, začína prudší rast, nepociťujú ešte fyziologické obmedzenia, idealizujú si niektorých dospelých, sú vnímavé na pohyb (tanec) a rady tancujú, chcú byť videné a chcú sa páčiť, často pomýlené (otcom, kultúrou) v pohlavnej identifikácii (chcú sa stať hrdinom), sú vystavené pokušeniu stať sa šikovným chlapcom, po objavení sa druhotných pohlavných znakov sa ich správanie mení (vstupujú do puberty, menarché, náladovosť, vzdor), začnú si byť vedomé svojho vývinového náskoku pred chlapcami rovesníkmi, ktorí nie sú obyčajne ešte pre ne zaujímaví, pociťujú závisť, afektujú, získavajú (strácajú) sebavedomie (komplex škaredosti), túžia po nehe,

Viera: vplýva na ne náboženská situácia v rodine, Boha chápu ako v službe ich egocentrizmu, reč Cirkvi nie je pre ne pútavá (významná), záujem o svet oslabuje ich náboženskú vnímavosť (rúcajú sa ich predstavy a menia sa ich náboženské pocity), začínajú vnímať kritické hlasy voči Cirkvi,

Skupina: už sú  na druhom stupni ZŠ, niekedy zaradené medzi nových spolužiakov, spontánne sa združujú s rovesníčkami (nové záujmové skupiny), ak sú samé bez skupiny, prežívajú traumu, porovnávajú sa, začína zmena ich vzťahu k sebe, k rodičom, k opačnému pohlaviu, k rovesníkom (vylučujú niektorých), vzdor voči animátorke,

Poslanie: čím menej lásky nachádzajú v rodine, tým viac opakujú mediálne modely vzťahov mužov a žien, svoje poslanie byť matkou si neuvedomujú (ale pripravujú sa intuitívne, napr. teraz poznávajú svet), niektoré pod vplyvom kultúry začínajú potláčať poslanie materstva,

Potreby

Potrebuje: vypočutie, kladné ocenenie, pozornosť voči svojej osobe (pocit vlastnej hodnoty ako ženy nepodmienený výkonom, úcty voči sebe), pocítiť radosť otca byť s ňou a jeho hrdosť na ňu (láskavý pohľad), pocítiť milujúcu prítomnosť otca, pri ktorom sa cíti bezpečne a ktorý jej ukazuje krásu sveta i jeho nebezpečenstvá, ale aj prítomnosť matky, ktorá otca uznáva a dcéru učí ženskému pohľadu, cítiť vzájomnú lásku otca a matky, rodinnú pohodu, priestor pre tvorivosť, dievčenskú skupinu (spoločné vnímanie a prežívanie sveta), podporu ženského cítenia a prístupu k svetu – starostlivosť o niečo, solidarita, štedrosť, model krásnej ženy, získať správne povedomie viny a postoj úcty voči tajomstvu Boha ale aj tajomstvu človeka,

Potrebuje vzbudiť:

– túžby – motívy: podobať sa určitému ženskému vzoru, rásť, chrániť a pestovať život, robiť svet krásnym,

– predstavy: krásna žena (ako studňa živej vody), Boh ako úžasný Otec, darca a tvorca ale aj Tajomstvo,

– dlhodobý kontext: reálny svet, príroda, spoločenstvo (harmonické vzťahy),Iniciácia do neznámeho a tajomného sveta, do očakávania niečoho veľkého, čo príde (tajomstva ženského života, sexuality, príprava na menarché), do služby, do vnímania Boha cez prírodu (vnímanie krásy, vďaka za pekné veci), do osobného vzťahu s Bohom cez vzťah s človekom v osobnom vzťahu s Bohom, čítania kníh,

Pozor! Neprítomný otec, príbuzní muži (náhradná prítomnosť ľahostajného otca) – nebezpečie pohlavného zneužitia, modely ženy ponúkané svetom, nedostatok sebaúcty a kladného sebahodnotenia, zlé priateľstvá (cigarety, alkohol, drogy, pornografia),

Ciele

Nový svet (nové vzťahy): Spoločná základná predstava o starom a novom svete (krásny a spoločný svet pre všetkých), so základnou polaritou (dobro – zlo, pravda – lož, spravodlivosť – bezprávie, hrdinstvo – podlosť, posvätné – svetské, násilie – nežnosť, využívanie – láska…), svet zafarbený prítomnosťou Milujúceho, zárodkom nového sveta je vnímanie osoby (pozornosť), obnova sveta vzkrieseným Kristom,

Základné  ciele:

Ženské vnímanie krásy (pokiaľ možno) v prítomnosti lásky otca a matky, ale aj v skupine, obdiv a otvorenie sa voči tajomstvu človeka (muž a žena), pokojné očakávanie veľkých zmien, prijatie rôznorodosti rôl v živote ľudí, spoznanie vlastných záujmov a talentov, objavenie staršej sestry – priateľky (animátorky), spoznať JK ako priateľa a brata, ktorý sa rozdáva, Boha ako nebeského Otca (chápe a dáva istotu ale je aj Tajomstvom), starostlivosť o vlastnú upravenosť, poriadok vo vlastných veciach a kultúru prostredia a života, prijímať poslanie robiť svet krásnym a spoločným pre všetkých,

Schopnosti: počúvať, rozlišovať pravdivosť ponúkanej cesty ako byť ženou, základy rôznych zručností v domácnosti, robiť milé prekvapenia, výber dobrých priateľov, únik pred nebezpečenstvom,

Postoje: otvorenosť (spolucítenie, ochrana) voči prírode a životu, pochopenie pre slabších, starostlivosť, solidarita, štedrosť, pozornosť voči osobe, jemnosť,

Otváranie sa /prijímanie:

pre krásu sveta, jeho Tajomstvo (Boha), pre život, pre ženskú identitu, zharmonizovanie sa so svetom (cez vzťah s otcom), pre súcit, počúvanie, spoluúčasť, službu, pre tých, čo sú mimo skupiny,

Zatváranie sa (opúšťanie, zrieknutia, obety): obozretnosť pred nebezpečenstvami (ohrozením), chlapčenského prístupu k svetu, prílišného upútavania pozornosti (zamerania) na seba, žiarlivosti a závisti,

Vzťah ku chlapcom: tolerovanie odlišnosti a uznanie tajomstva,

 

Procesy

Dôležitá je pre ne láska rodičov (vzájomný súlad prináša pocit bezpečia), aby sa cítili milované a prijaté v konkrétnom a reálnom svete, vnímanie a poznávanie sveta, skúsenosť krásy a dobra (súlad, nežnosť, nezištnosť, služba) a radostné očakávanie veľkých vecí vlastnej premeny .

 

Dynamiky: pohyb, tanec, hra, odhaľovanie tajomstiev rozprávok (napr. Kráska a netvor, dievčatá preoblečené za chlapcov…), rozprávanie (sledovanie) príbehov, súťaže, hádanky, umelecká činnosť, pozorovanie prírody, malé pomocné práce,

Skúsenosti: byť na svete je krásne, vlastná hodnota, posvätno určitého času, priestoru, poriadku, skutočnosti (spiace dieťa, cintorín, tehotenstvo, ticho, ľudský život a jeho obeta), t.j. osobná skúsenosť života – šťastia a radosti (meditácia), tajomstva a vnútornejšieho prežívania, členstvo v skupine, spoluúčasť a spolupráca, starostlivosť o niečo, skúsenosť pokoja,

Objavovať (uvedenie): rôzne spôsoby ako byť ženou (P. Mária), svoje talenty, vnímať vlastné intuície, prepojenie medzi rozprávkovým (mýtickým) a reálnym svetom (nájsť posvätné skutočnosti), krásu a krehkosť prírody, Kristove črty u rôznych hrdinov, tajomstvo materstva, začať objavovať druhých ako osoby, objavovať Boha, ktorému možno dôverovať (Boh darca), obnova sveta vzkrieseným Kristom, Krista evanjeliových príbehov,

Skúšky: ktoré nepodporujú porovnávanie sa s druhými, úlohy dosažiteľné pre všetkých, ktoré podporujú spoluprácu a nevylučujú slabších, rôzne zručnosti,

Služba (uvedenie): pomoc v rodine (varenie, pečenie, upratovanie…), v kolektíve (pomoc slabším, delenie sa s vecami, utužovanie vzťahov), robiť niečo pre okolie,

Symboly: identity (ženské šaty), malé pozornosti, života, prírody, spolupatričnosti členov skupiny (symbol nového sveta), kronika, svetlo, tma, ticho, spoločné jedlo,

Rituály a slávenia: prijatie, začiatok konca detstva, nástup menarché, stolovanie, tanec, stretnutie skupiny, stretnutie s tajomstvom (aj s Bohom), života (všednosti), stretnutia, Kristovho víťazstva, odpustenia,

 

Prístupy výchovno-pastoračného spoločenstva

Prístup „dobrej víly“ (mama, kamarátka, opatrovníčka, záhradníčka, anjel strážca, pestúnka a pestún)

–          ponúkať poradenstvo rodičom pri výchove dcér,

–          prítomnosť muža ako otca,

–          upozornenie otcom na nebezpečenstvá sveta a spôsob ochrany pred nimi,

–          starať sa o bezpečie dievčat a ich pocit istoty,

–          štedrosť, nezištnosť a láskavosť,

–          ponuka poznávania sveta, života, prírody, človeka,

–          osobné stretanie a krátke rozhovory v otvorenom prostredí,

–          dobrý spovedník,

–          učiť ženskému pohľadu a prístupu (uvádzať do súladu, citlivosť a jemnosť),

–          záruka priateľskej prítomnosti staršej kamarátky (animátorky),

–          model krásnej ženy (najmä vnútorne),

–          animátorka musí vyvážiť povahu matky (tvrdosť jemnosťou a pod.),

–          pomoc pri vyjasňovaní si otázok svedomia (vina, hriech, strach z Boha, hanblivosť),

–          odovzdať prísľuby Boha svojim priateľom (istota),

–          vštepovanie starostlivosti o lokálny svet,

–          ponuka vhodných kníh,

PRIDANÉ 1. november, 2013 o 13:55
Vyhľadávanie

Prihlásenie